Enelogic

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://enelogic.pl

Enelogic Sp. z o.o. (właściciel marki Enelogic) jako podmiot z Grupy Sunrise Energy przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową https://enelogic.pl (dalej Serwis). Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Polityka prywatności dotyczy tylko stron Serwisu https://enelogic.pl. W przypadku umieszczenia na stronie internetowej marki Enelogic odnośników do innych stron WWW, Enelogic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. 

W ENELOGIC CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad w jaki sposób są gromadzone i wykorzystywane informacje podawane przez Użytkownika firmie Enelogic Sp. z o.o. 

1. Cel przygotowania niniejszego dokumentu

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) (dalej nazywamy je Rozporządzeniem).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Enelogic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 56 lok. 77, 01-042 Warszawa, NIP: 5252398499, REGON: 141020230, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000284528, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym 60 000,00 zł. 

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@enelogic.pl lub pisemnie na adres ul. Okopowa 56 lok. 77, 01-042 Warszawa.

Bezpieczeństwo danych

Enelogic Sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności użytkowników odwiedzających Serwis, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników przez osoby trzecie. Podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

2. Sposób pozyskania Państwa danych osobowych

Otrzymaliśmy je w związku z Państwa zakupami, korzystaniem z usług w naszym Serwisie, a także w innych przypadkach kontaktu z Enelogic Sp. z o.o., np. udziałem w promocjach, wyrażaniem opinii, uczestnictwem w badaniu preferencji, wypełnieniem formularza kontaktowego lub zamieszczeniem wpisu na forum. Dane pozyskujemy także poprzez serwisy internetowe prowadzone przez naszych zaufanych partnerów biznesowych, w ramach których zamieszczone są formularze elektroniczne na zlecenie Administratora (służące do samodzielnego wygenerowania umowy lub do kontaktu w celu uzyskania naszej oferty), pod którymi zamieszczony jest link do naszej Polityki Prywatności. Dane uzyskujemy również poprzez nasze oficjalne konta fanpage prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook i LinkedIn), na których zamieszczone zostały linki do naszej Polityki Prywatności.

2. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych 

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa konta klienta w Serwisie, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, przygotowanie oferty, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy lub internetowy formularz umówienia spotkania z doradcą energetycznym ), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Enelogic Sp. z o.o (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

W przypadku korzystania z naszych formularzy elektronicznych do samodzielnego wygenerowania umowy lub formularzy kontaktowych w celu uzyskania naszej oferty, zamieszczonych w ramach serwisów zaufanych partnerów biznesowych, partnerzy ci, jako samodzielni administratorzy danych osobowych, mogą również zbierać niektóre Państwa dane osobowe przy wykorzystaniu plików typu „cookies”, na zasadach określonych przez tych administratorów oraz zamieszczonych w ramach serwisów partnerów.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Enelogic Sp. z o.o (art. 6 ust. 1 f RODO):

 • marketing bezpośredni produktów i usług Enelogic Sp. z o.o oraz spółek z Grupy Sunrise Energy;
 • poprawa jakości sprzedawanych przez Enelogic Sp. z o.o towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
 • wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zarządzanie aktywnością w Serwisie poprzez jego monitorowanie pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania oferty i reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 • obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
 • wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
 • tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Enelogic Sp. z o.o obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

2. Konieczność podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP, PESEL, numer licznika, numer ewidencyjny, numer PPE. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Kto poza nami ma dostęp do Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • pracownikom lub współpracownikom Administratora;
 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
 • Operatorom Systemów Dystrybucji – świadczącym usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Odbiorcy, będącego stroną umowy z Administratorem;
 • podmiotom świadczącym usługi z zakresu pozyskiwania lub obsługi klienta, w tym telefonicznej lub elektronicznej (tzw. Cantact-Center);
 • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
 • podmiotom powiązanym z Enelogic, w tym w ramach grupy Sunrise Energy;
 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

7. Informacja o profilowaniu Państwa danych

W celach opisanych powyżej, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Państwu najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

8. Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Enelogic, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez Enelogic danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
 • w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawo sprzeciwu –  dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Enelogic lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Enelogic nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany w pkt 3 niniejszej informacji. W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

Skarga do organu nadzorczego – mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Enelogic danych osobowych.

9.Miejsce przetwarzanie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Ponadto informujemy, że z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach portali mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn), jeżeli odwiedzają Państwo nasze konta w mediach społecznościowych, niektóre Państwa dane osobowe mogą być też przetwarzane przez właścicieli ww. portali społecznościowych. Informujemy, że jako dostawcy narzędzi właściciele ci są podmiotami współodpowiedzialnymi za przetwarzanie Państwa danych. Mogą oni przetwarzać Państwa dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne na zasadach przez nich określonych (linki poniżej), w tym może nastąpić transfer Państwa danych osobowych do państw trzecich (nie jest to zależne od Administratora):

Podstawą takiego transferu są stosowane przez ww. właścicieli portali społecznościowych standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską

10. Wykorzystanie plików cookies i informacji systemowych

W trakcie poruszania się po Serwisie mogą być gromadzone informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa). Informacje te są przekazywane z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookies lub logi systemowe, są bezpieczne dla Państwa urządzeń, nie powodują zmian konfiguracyjnych oraz nie przenoszą wirusów lub niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Informacje systemowe (logi systemów) – używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje nam dane, w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Są to informacje takie jak: adres (URL) witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio, adres IP, wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer, a także czas dostępu i przesłaną ilości danych.

Enelogic może analizować opisane powyżej logi systemów. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych (rozpoznawania i usuwania problemów dotyczących pracy serwerów, w tym naruszeń ich bezpieczeństwa) oraz do badań statystycznych. Informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka):

W takcie korzystania z Serwisu, mogą być zapisywane na Państwach urządzeniach pliki tekstowe tzw. cookies. Pliki te zawierają dane informatyczne, które przy ponownych odwiedzinach Serwisu są odczytywane i pomagają go dostosować do Państwa preferencji oraz służą do celów statystycznych.

Celem zapisywania plików cookies jest zapewnienie Państwu efektywnego korzystania z naszych serwisów internetowych, przykładowo:

 • utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka lub informacja o użytkowniku – dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie Państwa danych oraz przy kolejnej wizycie w serwisie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty;
 • rozpoznanie urządzenia użytkownika – aby, wyświetlać strony zgodnie z Państwa preferencjami, np. ustawienia czcionki;
 • dostosowanie serwisów – dostarczenie treści dostosowanej do Państwa zainteresowań, polepszenie sposobów działania serwisów i ich zawartości;
 • badanie efektywności naszych reklam.

Mogą Państwo skonfigurować przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookies, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać. Korzystanie z naszych serwisów bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Informację jak zarządzać plikami cookies znajdziemy zwykle w sekcji „Pomoc” poszczególnych przeglądarek, takich jak :  

 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Google 
 • Chrome
 • Opera
 • Safari

Informacja jak zarządzać plikami cookies w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych znajduje się zazwyczaj w dokumentacji odnośnie opcji prywatności na stronie internetowej producentów Państwa urządzenia mobilnego.

11. Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy, że w przyszłości może pojawić się konieczność wprowadzania zmian lub aktualizacji naszej Polityki Prywatności. W szczególności może się to okazać konieczne z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych wydane przez organ  nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), ale również w związku z ewentualnymi zmianami w zakresie prowadzenia przez Administratora Serwisu lub procesów obsługi Klientów / Kontrahentów.

Gwarantujemy, że wszelkie zmiany Polityki Prywatności, jakie mogą ewentualnie wystąpić w przyszłości, będą pozostawały w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przez nas przetwarzanych.

Najnowsza wersja naszej Polityki Prywatności jest zawsze dostępna w stopce naszego Serwisu. 

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności – 16 maja 2022 roku.